Ychydig ddyddiau’n unig sydd ar ôl i fuddsoddi yn un o’r prosiectau tyrbin gwynt olaf a arweinir gan y gymuned yng Nghymru, a’r un mwyaf yng Ngheredigion.

Caiff pobl sy’n byw yng Ngheredigion ymuno am gyn lleied â £100 y gyfran, a chaiff pobl o’r tu allan i’r ardal ymuno am £250 y gyfran. Buddsoddwch rhwng £100 a £100,000 a chewch dderbyn elw o ryw 5%, helpu i ymladd y newid yn yr hinsawdd ar yr un pryd a chael dweud eich barn ar sut mae Grannell Community Energy yn gweithio.

Bydd y tyrbin yn cynhyrchu tua 1700 MWh o drydan y flwyddyn – sy’n ddigon ar gyfer rhyw 450 o gartrefi – ac yn arbed 613 tunnell o CO2.

Bydd eich aelodaeth yn gwneud gwahaniaeth i’n cymuned hefyd, gan ein bod ni’n gobeithio cyfrannu o leiaf £5000 y flwyddyn dros 20 mlynedd (yn amodol ar berfformiad y tyrbin) i gronfa gymunedol ar gyfer Llanwnnen, Llanfihangel Ystrad a Llanbedr Pont Steffan. Bydd y bwrdd yn gofyn i’r cymunedau lleol awgrymu sut dylai’r arian yn y gronfa hon gael ei ddyrannu a’i wario.

Llai nag wythnos i fynd! Mae’r cynnig yn cau ddydd Gwener 14eg Rhagfyr…