Egni Cymunedol Grannell

Prosiect ynni cymunedol Cymreig newydd yw Egni Cymunedol Grannell. Fydd tyrbin gwynt 500kW Enercon yn cael ei osod ger Cribyn, Llambedr Pont Steffan, fydd ei gomisiynu yng Wanwyn 2019.

Mae’n sefyll ar dwr 50m, gyda llafnau sy’n ymestyn 48 metr, ac rydym yn disgwyl y bydd yn cynhyrchu tua 1700 MWh o drydan yn flynyddol (digon ar gyfer tua 280 o gartrefi).

Canhadaeth

Ein cenhadaeth yw i helpu Cymru i ddatblygu dyfodol ynni glân, lliniaru newid hinsawdd drwy osod dulliau cynhyrchu ynni adnewyddadwy, ac i wneud hyn mewn modd teg a democrataidd drwy ledaenu’r perchnogaeth a’r buddion ar draws y gymuned yn hytrach na’i ganoli yn nwylo yr ychydig.

Mae GCE yn Gymdeithas Budd Cymunedol, sy’n golygu y gall unrhyw un (oed 16+) ddod yn aelod drwy brynu cyfranddaliadau gan ddod yn rhan-berchennog ar dyrbin gwynt.

Cynnig cyfranddaliadau

Rydym eisiau i lawer o bobl, ar draws Cymru, ar draws y DU a thu hwnt i’r DU, brynu cyfranddaliadau i’n cefnogi. Drwy brynu cyfranddaliadau a dod yn aelod, byddwch yn cynorthwyo i liniaru newid hinsawdd, yn helpu i adeiladu cymunedau cryfach, mwy gwydn o fewn canol-Cymru, ac fe fyddwch yn derbyn cyfradd deg o log ar eich cyfranddaliadau. Mae gennym, gyda’n gilydd, y pwer i greu dyfodol positif ar gyfer ein plant a croesawn chi i ymuno â ni i wireddu hyn.

Dogfen Cyfranddaliad