Enillwch £250 o gyfranddaliadau mewn tyrbin gwynt!

Mae Ynni Cymunedol Grannell yn falch o gyhoeddi eu bod yn cynnig cystadleuaeth i roi cyfle i chi ennill gwerth £250 o gyfranddaliadau yn ei dyrbin gwynt drwy gymryd rhan mewn cystadleuaeth unigryw.

Bydd unrhyw un sy’n prynu cyfranddaliadau yn dod yn aelod o’r prosiect cymunedol ac yn dod yn rhan-berchennog yn y tyrbin gwynt. Drwy wneud hynny, bydd aelodau’n helpu i atal newid yn yr hinsawdd a gallant ddisgwyl dychweliad o tua 5% ar eu buddsoddiad dros oes y prosiect. Nawr, mae cyfle i un person arbennig gynyddu eu buddsoddiad cychwynnol gyda hwb o £250 o gyfranddaliadau pellach.

Y cyfan sydd raid i chi ei wneud i ennill yw mynd i’r wefan www.grannellcoop.org.uk a gwnewch yn siŵr eich bod am fod yn aelod, a chofrestru i fod yn aelod. Gallwch brynu lleiafswm o £250 o gyfranddaliadau os ydych yn byw tu allan i Geredigion, neu leiafswm o £100 os ydych yn lleol i’r prosiect.

Unwaith y byddwch chi wedi ymuno, anfonir ffurflen gystadleuaeth ar-lein i chi i’w gwblhau. Rhaid i chi ateb un cwestiwn syml i fod a chyfle i ennill y cyfranddaliadau ychwanegol. Felly peidiwch ag oedi. Bydd y cynnig yma ar gael i aelodau presennol a phobl newydd sy’n dod yn aelodau rhwng nawr a 30 Tachwedd 2018 yn unig gan Grannell.

Bydd e-bost yn cael ei anfon yn awtomatig i aelodau presennol yn rhoi’r cynnig iddyn nhw gystadlu ac ennill cyfranddaliadau ychwanegol rhwng nawr a 30 Tachwedd 2018.

Beth am roi cyfle i’ch ffrindiau a’ch teulu i ennill? Os ydych chi’n prynu cyfranddaliadau ar gyfer plentyn, rhiant neu ffrind, cewch gyfle arall i fod yn rhan o’r gystadleuaeth, ar eich cyfer chi neu ar eu cyfer nhw. Os ydynt yn prynu cyfranddaliadau eu hunain, gallant hefyd fod yn rhan o’r gystadleuaeth. Felly, lledaenwch y neges, gan na fyddwn yn ymestyn y dyddiadau ar y gystadleuaeth hon!

Am delerau ac amodau llawn, ewch i’n gwefan https://grannellcoop.org.uk/win-extra-shares/

Telerau ac amodau

Ddim ar agor i aelodau presennol o Fwrdd GCE na’u teuluoedd, nac i neb sydd â pherthynas gontractiol uniongyrchol gyda GCE neu eu teuluoedd.

Rhaid i ymgeiswyr fod dros 16 oed i gymryd rhan. Gall cais gael ei wneud ar ran rhai o dan 16 oed yn unol â rheolau GCE; bydd unrhyw gyfranddaliadau a enillir fel rhan o’r gystadleuaeth hon yn cael eu trosglwyddo i’r plentyn adeg eu pen-blwydd yn 16.

Bydd pawb sy’n cynnig yn y gystadleuaeth ac yn llenwi ffurflen gais i ddod yn aelod o GCE yn cael eu trin yn yr un modd ag unrhyw ymgeisydd arall sydd am ymuno â GCE a bydd ffïoedd eu cais am gyfranddaliadau yn cael eu trosi’n gyfranddaliadau yn GCE pan ddaw’r cynnig cyfranddaliadau i ben. Bryd hynny rhoddir cyfranddaliadau yn Grannell Community Energy Ltd. iddynt.

I gael manylion llawn, cynghorir pob ymgeisydd yn bendant i ddarllen dogfen lawn y cynnig cyfranddaliadau. Mae’r gystadleuaeth hon wedi’i bwriadu’n gymhelliant i fuddsoddi yn GCE dim ond ar gyfer y rhai a fyddai’n ystyried y buddsoddiad o dan amgylchiadau eraill, a dylai unrhyw ymgeiswyr sicrhau eu bod yn gwbl gyfforddus ynghylch telerau’r cynnig cyfranddaliadau cyn cyflwyno cais.

Mae penderfyniad y Bwrdd ynghylch a yw cynnig yn gywir yn derfynol, ac ni fyddwn yn gohebu ynghylch hynny.

Dewisir yr enillydd gan gyfrifiadur ar hap drwy ddefnyddio algorithm, a hynny o blith y rhai sy’n aelodau llawn o GCE ar ddyddiad cau’r gystadleuaeth ac sydd wedi ateb y cwestiwn yn gywir ar y wefan a ddarparwyd.

Bydd y cyfranddaliadau a roddir yn cael eu trin yn yr un modd â chyfranddaliadau eraill Aelodau o adeg eu trosglwyddo (mae manylion llawn yn nogfen y Cynnig Cyfranddaliadau).

Byddwn ni’n cysylltu â’r enillydd drwy e-bost o fewn 28 diwrnod i ddyddiad cau’r gystadleuaeth.

Mae GCE yn cadw’r hawl i atal cynnig unrhyw gystadleuydd os caiff y cais gwreiddiol am aelodaeth ei dynnu’n ôl neu ei newid cyn dyddiad cau’r gystadleuaeth; os na fydd tâl yn cyrraedd gan ymgeisydd am aelodaeth; os na fydd y prosiect arfaethedig yn Fferm Ffrwd yn mynd rhagddo am ba reswm bynnag; os canfyddir neu amheuir unrhyw dwyll neu chwarae brwnt; os bydd y Bwrdd yn barnu, am ba reswm bynnag, bod angen gwneud hynny er lles pennaf yr Aelodau eraill.

Mae GCE yn cadw’r hawl i beidio â rhoi’r cyfranddaliadau os caiff y cais gwreiddiol am aelodaeth ei dynnu’n ôl neu ei newid wedi’r gystadleuaeth; os na fydd tâl yn cyrraedd gan ymgeisydd am aelodaeth; os na fydd y prosiect arfaethedig yn Fferm Ffrwd yn mynd rhagddo am ba reswm bynnag; os canfyddir neu amheuir unrhyw dwyll neu chwarae brwnt; os bydd y Bwrdd yn barnu, am ba reswm bynnag, bod angen gwneud hynny er lles pennaf yr Aelodau eraill.