Mae Egni Cymunedol Grannell (Grannell) yn un o’r prosiectau gwynt cymunedol ar y lan olaf yn y DU i sicrhau Tariff Cyflenwi Trydan.

Mae’r cynllun Tariff Cyflenwi Trydan (TCT) yn rhaglen lywodraethol a gynlluniwyd i hyrwyddo’r defnydd o dechnolegau cynhyrchu trydan adnewyddadwy a charbon isel. Fe’i cyflwynwyd ar 1 Ebrill 2010 a chaiff ei ddiddymu’n raddol erbyn Mawrth 2019.

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae cynllun TCT a’i dariffau wedi gostwng yn sylweddol bob chwarter, ac mae hefyd yn cael ei resymoli felly ychydig iawn o brosiectau sydd wedi gallu cael unrhyw TCT o gwbl. Mae nifer y prosiectau newydd sy’n gallu derbyn cymorth o dan y cynllun TCT bob mis yn cael eu capio. Grannell oedd un o’r prosiectau olaf o dan arweiniad y gymuned o’i fath yn y DU i fod yn gymwys.

Meddai Jeremy Thorp o Sharenergy: “Mae Grannell wedi llwyddo i sicrhau TCT, ac er ei bod yn ymddangos yn isel, mae’r grŵp wedi cynllunio eu prosiect yn glyfar i weithio ar y lefel hon. Maent yn lleihau costau trwy ddefnyddio tyrbin gwynt Enercon wedi’i hadnewyddu o ansawdd uchel o’r Iseldiroedd a thrwy gael benthyciad gan Fanc Datblygu Cymru.”

Gwnaeth Grannell gais am y cynllun TCT ym mis Rhagfyr 2016, ac yn ôl cofnodion Ofgem mae tyrbin gwynt y grŵp yn un o ddim ond pump ar draws y DU a fydd yn derbyn TCT ar yr un gyfradd. Mewn gwirionedd, mae Grannell yn un o’r 25 tyrbin ar y lan olaf yn y DU a fydd yn derbyn unrhyw gefnogaeth o unrhyw fath gan y llywodraeth.

Yn achos tyrbin gwynt Grannell ger Llanbedr Pont Steffan, mae’r TCT yn darparu taliad ar gyfer pob uned o ynni y mae’r tyrbin yn ei gynhyrchu. Mae’r tyrbin gwynt wedi cymhwyso ar gyfer TCT o 1.92p/kWh, a fydd yn cynyddu gan RPI dros yr 20 mlynedd o’i fodolaeth.

Ychwanegodd Jeremy: “Mae’r goblygiadau ar gyfer pŵer gwynt yn grêt. Ychydig iawn o brosiectau fydd yn gallu goroesi heb rhywfaint o gefnogaeth. Dim ond ffermydd gwynt mawr iawn mewn ardaloedd anghysbell, yn hytrach na phrosiectau sy’n eiddo i’r gymuned ar raddfa ganolig, fydd yn gallu goroesi.”

Os hoffech chi gefnogi un o’r tyrbinau gwynt diweddaraf yn y DU, ystyriwch ymuno â’r prosiect trwy brynu cyfranddaliadau. Gallwch wneud cais ar-lein trwy’r wefan www.grannellcoop.org.uk neu drwy anfon ffurflen bapur yn y post.

Cefnogir Egni Cymunedol Grannell gan Sharenergy, a leolir yn yr Amwythig. Mae Sharenergy wedi cynorthwyo dros 30 o brosiectau ynni cymunedol ledled y DU, ac mae eu profiad helaeth yn cael ei ddefnyddio ar y prosiect yma.

EGNI CYMUNEDOL GRANNELL YW’R PROSIECT OLAF O’I FATH YN Y DU